Hizb ut-Takhrir case in Kazan (2013)

Ildar Shaikhutdinov
Azat Khasanov

Deprived of liberty since 2013