Hizb ut-Takhrir case in Moscow

Saipula Kurbanov
Azizbek Inamov
Shamil Ismailov
Zikrullokhon Rakhmonkhodzhaev

Deprived of liberty since 2012