Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Warunkowe przedterminowe zwolnienie to dla człowieka skazanego na zamknięcie w kolonii karnej możliwość wcześniejszego wyjścia na wolność. O zwolnienie warunkowe można się ubiegać jeśli więzień spędził w zakładzie karnym określoną część wyroku, wyznaczonego przez sąd – w większości przepisów karnych okres ten wynosi od ⅓ do ⅔ wyroku. Oprócz tego, do momentu przedterminowego zwolnienia, skazany powinien spędzić w kolonii minimum 6 miesięcy. Więźniowie, skazani na karę dożywotniego pozbawienie wolności, powinni odsiedzieć w więzieniu 25 lat.

Aby sąd rozpatrzył prośbę o przedterminowe zwolnienie, należy dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające, że „pełne odbywanie kary przez więźnia nie jest konieczne dla uzyskania jego poprawy” oraz zaświadczające o przynajmniej częściowym zadośćuczynieniu za wyrządzoną szkodę. Z godnie z prawem, pod uwagę bierze się „zachowanie skazanego, jego stosunek do nauki i pracy podczas całego odbywania kary, obejmujące system nagród i kar… oraz opinię administracji zakładu poprawczego o celowości jego zwolnienia.

To znaczy, że decyzja w sprawie warunkowego zwolnienia podejmowana jest w rzeczywistości na podstawie oceny, jaką daje skazanemu administracja kolonii. Brak tutaj wyraźnego kryterium, dlatego zawsze mogą znaleźć się przyczyny, aby nie udzielić warunkowego zwolnienia. Bardzo często na więźnia, który wcześniej nie otrzymywał żadnych upomnień, po złożeniu przez niego wniosku o warunkowe zwolnienie lub w momencie przybliżenia się terminu, kiedy może to zrobić nakładane jest kilka dyscyplinarnych kar z rzędu. Z tego powodu, w przypadku więźniów politycznych, warunkowe przedterminowe zwolnienie jest narzędziem do podejmowania decyzji politycznych, które trudno zakwestionować.