Kogo uważa się za więźnia politycznego?

Tak jak nie ma jednej definicji „więźnia politycznego”, tak nie istnieje wyłącznie jedna lista więźniów politycznych w Rosji. Opieramy się na liście, prowadzonej przez Centrum Obrony Praw Człowieka „Memoriał”, organizację, która cieszy się szczególnym szacunkiem i wiarygodnością w Rosji i za granicą.

W celu zdefiniowania pojęcia „więzień polityczny”, „Memoriał” wykorzystuje wytyczne, opracowane przez międzynarodową grupę obrońców prawa.


Zgodnie z tymi kryteriami, osobę pozbawioną wolności uważa się, za więźnia politycznego  jeśli ma miejsca przynajmniej jeden z następujących czynników:

  • pozbawienie wolności zastosowano wyłącznie ze względu na polityczne, religijne lub inne przekonania więźnia, a także w związku z pokojowym wykorzystaniem prawa do wolności myśli, sumienia i wyznania, wolności słowa i informacji, wolności pokojowych zgromadzeń i ugrupowań, innych praw i wolności, gwarantowanych przez Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych lub  Europejską konwencję praw człowieka.
  • Pozbawienie wolności zastosowano wyłącznie z powodu pokojowej działalności, ukierunkowanej na ochronę praw człowieka i podstawowych wolności.
  • Pozbawienie wolności zastosowano wyłącznie ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, język, wyznawaną religię, narodowe, etniczne, społeczne lub rodowe pochodzenie, urodzenie, obywatelstwo, orientację seksualną i tożsamość płciową, status materialny lub inne cechy bądź z uwagi na związek osoby z organizacjami, zrzeszającymi przedstawicieli danych cech

Więźniem politycznym uznaje się również osobę, pozbawioną wolności z przyczyn politycznych, jeśli:

  • pozbawienie wolności zastosowano przy złamaniu prawa do sprawiedliwego procesu sądowego, innych praw i wolności, zagwarantowanych przez Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych bądź  Europejską konwencję praw człowieka.
  • Pozbawienie wolności zostało oparte na sfabrykowanych dowodach rzekomego wykroczenia bądź braku zdarzenia lub jego znamion lub na podstawie popełnienia czynu przez osoby trzecie
  • wymiar lub warunki kary pozbawienia wolności są jawnie nieproporcjonalne (nieadekwatne) do wykroczenia, o które dana osoba jest podejrzewana, oskarżana lub za które została uznana za winną.
  • Osoba została pozbawiona wolności wybiórczo w porównaniu do innych osób

Zgodnie z przyjętymi kryteriami, pod pojęciem motywów politycznych rozumie się następujący cel prześladowania:

  • umocnienie lub utrzymanie władzy dzięki upełnomocnionym subiektom władzy
  • przymusowe zakończenie bądź zmiana charakteru czyjejś działalności publicznej

Jednakże, nawet w przypadku, gdy podane kryteria zostaną spełnione, za więźnia politycznego nie może zostać uznana osoba, która:

a) dopuściła się złamania prawa przy użyciu siły przeciwko drugiej osobie za wyjątkiem obrony własnej oraz skrajnej konieczności
b) dopuściła się przestępstwa przeciwko drugiej osoby lub mieniu z powodu nienawiści lub nawoływała do agresywnych czynów na tle narodowym, etnicznym, rasowym, religijnym i innym.

 

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.